GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: dorośli Utworzono: piątek, 10, czerwiec 2016 Poprawiono: piątek, 10, czerwiec 2016 Opublikowano: piątek, 10, czerwiec 2016 Biblioteka1

 Wymagania niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie
 •  wykształcenie bibliotekarskie wyższe lub średnie; wyższe humanistyczne z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego, średnie ogólne z koniecznością uzupełnienia       wykształcenia bibliotekarskiego
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • edytorstwo komputerowe

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość
 • animacja czytelnika dorosłego

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 16A lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdrój w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2016 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza". (Decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

7. Uwagi końcowe:

 •  Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora MBP
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie z wybranymi kandydatami
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  Biblioteki oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biblioteki
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzieleniu informacji o sobie" z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

            

 

          Kudowa-Zdrój, dnia  09 czerwca 2016 r.       

          Dyrektor Urszula Faroń-Bielecka

Odsłony: 40039

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA  skansen nachod

 FRSI