OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: dorośli Utworzono: poniedziałek, 04, lipiec 2016 Poprawiono: poniedziałek, 04, lipiec 2016 Opublikowano: poniedziałek, 04, lipiec 2016 Biblioteka1

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie bibliotekarskie wyższe lub średnie; wyższe humanistyczne z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego, średnie ogólne z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • edytorstwo komputerowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość
 • animacja czytelnika dorosłego

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 16A lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdrój w nieprzekraczalnym terminie do 14.07.2016 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza". 
 • Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

7. Uwagi końcowe:

 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję powołaną do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Bibliotekarza w MBP.
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie z wybranymi kandydatami
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  Biblioteki oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biblioteki
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzieleniu informacji o sobie" z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

            

          Kudowa-Zdrój, dnia  04 lipca 2016 r.       

          Dyrektor Urszula Faroń-BieleckA

Odsłony: 40622

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA  skansen nachod

 FRSI